หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพูด
วิสัยทัศน์ อบต.บางพูด
"บ้านเมืองสงบ ระบบประชาธิปไตย
ไร้มลภาวะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมล้ำค่า
ไม่พึ่งพายาเสพติด เป็นมิตรกับประชาชน"
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลบางพูด
การศึกษาในตำบลบางพูด
สาธารณสุขในตำบลบางพูด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบางพูด 4 หมู่ที่ 3 [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยทรัพย์จำนงค์ [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์จำ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาเต้นท์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. / นายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต [ 25 พ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
ตัดต้นไม้ (30 มี.ค. 2564)    อ่าน 140  ตอบ 0  
เรื่องตัดต้นไม้ (30 มี.ค. 2564)    อ่าน 78  ตอบ 0  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
   
   
 
ปท 0023.5/ 20034 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี รายนายสำเนา แสงแก้ว  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว20036 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุหนุน ฯ  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว20033 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบปร  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว20012 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว20009 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว1553 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว19993 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว19992 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว19958 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว19962 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว1482 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว19802 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 19813 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 รายนางพนิดา แป้นพยอม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 19811 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ รายนางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 19808 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 รายนายสาธิต บุญมา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 19806 สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทนายธนาศักดื์ คนทน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 19804 ขอรับเงินบำเหน็จปกติของข้าราชการครูส่วนท้องถิ่น รายนางศศิธร ราชประดิษฐ์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว19830 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในการสถานการณ์การีแพร้ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว19820 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว1456 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานุสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
   
   
 
อบต.บางหลวง ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หลักหก วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดยนายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมน [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หลักหก คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11764/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นาย [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นาย [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หลักหก วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นาย [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นา [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หลักหก วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นาย [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก วันอาทิตย์ที่ 28พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายก [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นา [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเ [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หลักหก วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายก [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางพูด ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.หลักหก วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเท [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หลักหก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
   
   
 


ทต.หลักหก จ้างทำรายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหลักหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหลักหก บริเวณที่ดิ [ 30 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหลักหก(ในระ [ 30 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหลักหก (โซน C) เดือนธันวา [ 30 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก จ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก (ทอลองจั [ 30 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก จ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก (ทอลองจั [ 30 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก ซื้อกระดานไวท์บอร์ด ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ ซม. สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๓ อัน สำนักปลัด โดยว [ 30 พ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด จ้างเหมาเต้นท์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. / นายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 29 พ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID [ 29 พ.ย. 2564 ]อบต.บ่อเงิน จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อวัสดุสำหรับโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 26 พ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของชุมชน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะ [ 24 พ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. โดยวิธีเฉพ [ 24 พ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด จ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมาตรวัดน้ำและตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเ [ 23 พ.ย. 2564 ]อบต.บางหลวง จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำโครงป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2564 ]อบต.บางหลวง จ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟส่องสว่างำร้อมติดตั้งและรื้อถอน ในการเลือกตั้ง นายกอบต. และ [ 23 พ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

กลุ่มไม้กวาด ตำบลบางพูด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บางพูด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 029-788-194
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 029-788-194 โทรสาร : 029-788-088
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 029-788-194
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
จำนวนผู้เข้าชม 3,639,263 เริ่มนับ 16 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10